top of page

Algemene Voorwaarden Holistisch Dromen

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Holistisch Dromen: De professional die onder de naam van Holistisch Dromen opereert.

  • De cliënt: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht verstrekt.

  • De overeenkomst: De afspraken tussen de cliënt en Holistisch Dromen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Holistisch Dromen en de cliënt waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Holistisch Dromen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Holistisch Dromen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Holistisch Dromen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 4. Opdrachten en annulering

 1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.

 2. Aangeschafte diensten kunnen niet geannuleerd worden, tenzij er belangrijke aantoonbare redenen zijn die schriftelijk door de cliënt worden aangedragen en door Holistisch Dromen worden geaccepteerd.

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst voor begeleiding

 1. Holistisch Dromen zal de overeenkomst conform de richtlijnen en gedragsregels van de beroepsvereniging en naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Holistisch Dromen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6. Betaling

 1. Betalingen voor diensten kunnen als volgt worden voldaan:

  • Een aanbetaling via de website bij het boeken van de dienst.

  • Het resterende bedrag contant bij aanvang van de dienst of volledige betaling via de website.

  • Andere betalingsafspraken, zoals gespreid betalen, kunnen mondeling worden overeengekomen met bevestiging via e-mail.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Holistisch Dromen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Holistisch Dromen verstrekte materialen blijven eigendom van Holistisch Dromen. Het is de cliënt niet toegestaan deze materialen te kopiëren, te publiceren of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen worden bij voorkeur opgelost in onderling overleg. Indien dat niet mogelijk is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hoorn.

bottom of page